Egzamin Certyfikatowy

Projekt jest współfinansowany ze środków Konsulatu Generalnego RP w Chicago.

Egzamin Certyfikatowy
Europejski Egzamin Certyfikatowy

Egzamin certyfikatowy jest egzaminem europejskim, który po raz pierwszy odbył się w Polsce w 2004 roku. Jest on honorowany w całej Europie, ale również przez Board of Education w Chicago oraz niektóre uczelnie amerykańskie, co stwarza możliwość otrzymania punktów (ang. credits) za język obcy. Jest to cenny dokument, jeśli chcemy pracować  lub studiować w Polsce. Do egzaminu certyfikatowego mogą przystępować wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkujący za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.

Urzędowym poświadczeniem jest certyfikat wydawany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Jest to najwyższy organ przyjmujący wnioski dotyczące potrzeb w zakresie egzaminów, nadzorujący ich przeprowadzanie i wydający poświadczenie znajomości języka polskiego, czyli wspominane wyżej certyfikaty.

Poziomy zaawansowania

Egzamin testuje biegłość językową na 6 poziomach.

W grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych wyróżniamy następujące poziomy:

A1 (poziom elementarny),
A2 (poziom wstępny),
B1 (poziom progowy),
B2 (poziom ogólny średni),
C1 (poziom efektywnej biegłości użytkowej)
C2 (poziom zaawansowany)
W grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży wyróżniamy następujące poziomy:

A1 (poziom elementarny),
A2 (poziom wstępny),
B1 (poziom progowy),
B2 (poziom ogólny średni).
Poziom oznaczony jako A1 jest najniższym poziomem biegłości językowej, natomiast C2 – najwyższym.

Oceniane sprawności językowe

Egzamin zazwyczaj trwa dwa dni, składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej (pierwszego dnia odbywa się część pisemna, drugiego –  ustna). Przedmiotem oceny są następujące sprawności:

poprawność gramatyczna,
rozumienie ze słuchu,
sprawność czytania,
rozumienie tekstów pisanych,
pisanie
mówienie
Wynik jest ustalany na podstawie liczby uzyskanych punktów z obydwu egzaminów i przedstawiany w procentach w suplemencie do certyfikatu.  Warunkiem zdania testu w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu. Natomiast w przypadku osób dorosłych należy uzyskać co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej i ustnej.

Należy pamiętać, że do egzaminu w grupie przeznaczonej dla dzieci i młodzieży mogą przystąpić osoby w wieku 14 -17 lat, w przypadku osób dorosłych należny mieć ukończone 18 lat w dniu egzaminu.

W celu przygotowania się do egzaminu pisemnego i ustnego można korzystać z wymienionego wyżej katalogu zagadnień dla odpowiednich poziomów.

Egzamin certyfikatowy w ZNP

W 2017 r. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Chicago, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało uprawnienia do organizowania certyfikowanych egzaminów z języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży.

Lektury pomoce w przygotowaniu do egzaminów: STAMP 4S i certyfikatowego

Z polskim na ty, Ewa Lipińska,
Kiedyś wrócisz tu…, Ewa Lipińska, Elżbieta  Dąmbska,
Nie ma róży bez kolców, Ewa Lipińska (ćwiczenia z ortografii polskiej),
Umiesz? Zdasz!, Ewa Lpińska,
Bądź na B1, A. Achtelik, W. Gawron, A. Madeja, M. Świątek.

Wykaz  stron internetowych

certyfikatpolski.pl – informacje o egzaminach certykowanych z języka polskiego jako obcego

Tekst przygotowała dr Agnieszka Oskiera.

Pytania należy kierować pod adres: sealicertyfikatwIL@gmail.com 

Pobierz Informator dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli w formacie PDF:

Język Polski Twoją Szansą - Informator