Konkurs poetycki „Nie damy pogrześć mowy”

utworzone przez | lut 10, 2022 | Aktualności, Konkursy | 0 komentarzy

 

„Nie damy pogrześć mowy”

2022 – Rokiem Marii Konopnickiej

Regulamin konkursu poetyckiego – dla klas IV – V oraz VI – VIII

Wymogi dotyczące konkursu:

 • W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ucząca się w szkołach polonijnych w Chicago i na przedmieściach Chicago;
 • Uczestnicy wybierają jeden wiersz napisany przez Marię Konopnicką i deklamują maksymalnie do 3 minut;
 • Każda ze szkół przeprowadza wewnętrzny konkurs, w którym ze względu na pandemię zostanie wybranych do etapu finałowego dwóch uczestników – jeden uczeń/ uczennica z klas IV- V oraz jeden uczeń/ uczennica z klas VI – VIII;
 • Szkoły zgłaszają swoich laureatów do 15 kwietnia 2022 r. na adres e – mailowy: zkpkonkurs@gmail.com
 • Zgłoszenia uczestników konkursu po 15 kwietnia nie będą brane pod uwagę.
 • W przesłanym mailu ze zgłoszeniem należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, którą reprezentuje, telefon oraz e – mail kontaktowy do rodziców.
 • Ze względów bezpieczeństwa w konkursie finałowym liczy się kolejność zgłoszenia. Liczba uczestników nie może przekroczyć 50 uczniów w klasach IV – V oraz 50 uczniów w klasach VI -VIII.
 • Konkurs finałowy odbędzie się 14 maja 2022 r.  o godzinie 9:30 w budynku Związku Klubów Polskich – 8535 W. Diversey Avenue, Chicago, IL 60639;
 • Przed konkursem finałowym uczestnicy muszą przesłać na adres konkursu podpisaną niżej zgodę na przetwarzanie danych na pamiątkowe zdjęcia, ogłoszenie wyników w gazecie i mediach;
 • Organizator zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych wymogów sanitarnych;
 • Uczniowie będą podzieleni na dwie grupy i będą występować w danych godzinach:

 

  • 9:30 – 11:30 uczniowie klas: IV i V
  • 12: 00 – 12:30 Przerwa obiadowa
  • 12:00 – 2:30 uczniowie klas: VI, VII oraz VIII

 

 • 21 maja 2022 r. odbędzie się gala wręczenia nagród zwycięzcom Konkursy Poetyckiego “Nie damy pogrześć mowy” w budynku Konsulatu Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, 1530 N. Lake Shore Dr, Chicago, IL 60610

 

PRZEPISY OGOLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Związek Klubów Polskich
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół polonijnych.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na grupy wiekowe:

Grupa I – uczniowie klas IV i V

Grupa II – uczniowie klas VI, VII oraz VIII

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Oceny deklamowanych wierszy napisanych przez Marie Konopnicka dokona Jury powołane przez organizatorów. Decyzja Jury jest ostateczna.
 3. Udział w konkursie oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja i punktacja uczestników należy do Jury konkursu.
 4. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 15 maja 2022 r.
 5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 6. Wyniki konkursu zostaną podane do 16 maja 2022 r. roku na stronie internetowej Związku Klubów Polskich i na FB.
 7. O uroczystym wręczeniu nagród w Konsulacie Generalnym wszyscy laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Wraz z uczestnictwem w finałowym konkursie w siedzibie Związku Klubów Polskich rodzice lub opiekunowie każdego uczestnika przesyła drogą mailową organizatorom następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu poetyckiego „Nie damy pogrześć mowy” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. 

Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie, jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w konkursie powyższą klauzulę.

Wszelkie pytania należy kierować do organizatorów:

Maria Frycz Zoltek:         312-973-8087    zkpkonkurs@gmail.com     (kontakt po godz. 15.00)

Łucja Mirowska Kopeć:  773-396-9242    zkpkonkurs@gmail.com      (kontakt do godz. 15.00)

 

Więcej artykułów:

0 komentarzy