KONKURS „SŁYNNI POLACY”

utworzone przez | lis 27, 2023 | Aktualności, Konkursy | 0 komentarzy

W ramach realizacji projektu Akademia historii kultury polskiej – warsztaty z języka polskiego Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego ogłasza nabór do Konkursu SŁYNNI POLACY.

CEL

Celem Konkursu SŁYNNI POLACY jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania historii i kultury Polski. Tematem konkursu jest przedstawienie sylwetek słynnych Polaków i wydarzeń historycznych związanych między innymi z rocznicami obchodzonymi w 2023 r.

Pragniemy by udział w konkursie pogłębił wiedzę dzieci i młodzieży polonijnej na temat historii Polski, jak i jej wybitnych postaci. Liczymy, że dzięki pracom uczestników znani Polacy oraz znaczące wydarzenia zostaną przedstawione w nowatorski i inspirujący sposób.

Uczestnicy konkursu nie tylko pogłębią wiedzę historyczną oraz rozwiną kompetencje językowe, dodatkowo będą mogli przedstawić siebie, osobiste rozumienie „polskości” swoim rówieśnikom, uczniom polskich szkół w innych krajach.

Nagrodzone oraz wyróżnione prace będą stanowiły pomoc dydaktyczną podczas zajęć lekcyjnych w polskich szkołach za granicą.

DO KOGO KONKURS JEST SKIEROWANY

Zapraszamy uczniów polskich szkół i innych placówek oświatowych prowadzących zajęcia nauki języka polskiego w Kazachstanie, Litwie i Stanach Zjednoczonych Ameryki do udziału w Konkursie SŁYNNI POLACY.

Konkurs rozpoczyna się 25.10.2023 r. Prace artystyczne należy przesłać do na adres : akademia@pol.org.pl  do 18.12.2023 r. Uwaga! W konkursie biorą udział tylko prace przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail: akademia@pol.org.pl oraz zgłoszone przez nauczycieli polskich szkół w Kazachstanie, Litwie i USA (przesłane na powyższy adres e-mail).

TEMATYKA PRAC

Tematem przewodnim prac konkursowych będą postacie związane z polską kulturą, a szczególnie patroni roku 2023 (m. in. Jan Matejko, Aleksander Fredro, Włodzimierz Przerwa-Tetmajer, Wisława Szymborska czy Mikołaj Kopernik) oraz wydarzenia rocznicowe takie jak np. 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.

Konkurs podzielono na dwie kategorie wiekowe:

grupa młodsza, tj. dzieci od 6 roku życia do 12 roku życia, grupa starsza, tj. młodzież od 13 roku życia do 19 roku życia

Prace mogą mieć następujący charakter:

 – prace artystyczne płaskie (m.in. rysunek, praca malarska, grafika, kolaż, fotografia);

– prace audiowizualne od 45 s. do 3 min. (m. in. recytacja, piosenka, prezentacja, performance);

Dla każdego kraju przewidziano pakiet nagród rzeczowych w wysokości: Litwa – łączna wartość nagród – 5000 zł, USA – łączna wartość nagród – 5000 zł, Kazachstan – łączna wartość nagród – 5000 zł.

Jury Konkursu SŁYNNI POLACY

W jury konkursu SŁYNNI POLACY znajdą się przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. na Wschodzie oraz organizacji polonijnych.

Kalendarz Konkursu SŁYNNI POLACY

18.12.2023 r. – OSTATECZNY TERMIN PRZESYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

19 – 22.12.2023 r. – ON-LINE OBRADY JURY

23.12.2023 r. – OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU (na stronie fundacji – pol.org.pl)

GALERIA PRAC ZWYCIĘSKICH I WYRÓŻNIONYCH (na stronie fundacji – pol.org.pl)


Konkurs SŁYNNI POLACY 2023

dla uczniów szkół polskich i placówek oświatowych z programem nauczania języka polskiego w Kazachstanie, Litwie i USA

REGULAMIN

Organizator:

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

Celem Konkursu jest inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania historii i kultury Polski poprzez sylwetki słynnych Polaków i wydarzenia historyczne związane z rocznicą 2023 r., w formie artystycznej aktywności. Twórczość artystyczna jest doskonałym sposobem prezentowania siebie, komentowania rzeczywistości, służącym rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży.

  1. Czas trwania Konkursu od 25.10.2023 r. do 18.12.2023 r.
    1. Pracę konkursową wraz z załącznikami należy przesłać do dnia 18.12.2023 r. wyłącznie elektronicznie na adres email: akademia@pol.org.pl

jako załącznik w formacie pdf w przypadku prac artystycznych płaskich lub link do ściągnięcia/wetransfer w przypadku prac audiowizualnych. 

1.3. Tematyka prac artystycznych:

– prezentacja osób związanych z polską kulturą, a szczególnie patronów roku 2023 m. in. Jana Matejko, Aleksandra Fredro, Włodzimierza Przerwa-Tetmajera, Wisławy Szymborskiej czy Mikołaja Kopernika

– prezentacja wydarzenia rocznicowego takiego jak np. 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.

2.1. Konkurs adresowany jest do uczestników w wieku od 6 do 19 lat.

2.2. Każdy uczestnik może nadesłać 1 wykonaną w 2023 roku pracę artystyczną płaską lub 1 pracę audiowizualną.

Prace muszą być związane z tematyką konkursu (patrz punkt 1.3.)

2.3. Prace artystyczne płaskie na konkurs przesyła się w dowolnym formacie, zapisane w postaci elektronicznej JPG. W odniesieniu do prac audiowizualnych, realizację o długości od 45 sek. do 5 min, przesyła się link do ściągnięcia lub wetransfer.

2.4. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko pracę, którą sam zrobił i do których

przysługują mu pełne prawa autorskie i osobiste

2.5. Każda praca musi być obowiązkowo opisana zgodnie z zał. 1

2.6. Nadesłane nośniki cyfrowe, na których zamieszczono zapis prac, nie będą

zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.

Prace bez załącznika nr 1 i 2 nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

2.7. Udział w konkursie i podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolny.

2.8. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac na potrzeby konkursu i wystaw,

we wszystkich publikacjach, prezentacjach TV, internetowych, prasowych, a także

na innych nośnikach przetwarzania danych.

2.9 Przeniesienie autorskich praw majątkowych odbędzie się w drodze złożenia przez

każdego uczestnika konkursu pisemnego oświadczenia (załącznik 2).

2.10. Prace, które dotrą na adres e- mail organizatora po terminie 18.12. 2023 roku, nie

wezmą udziału w konkursie.

2.11. Organizator nie odsyła prac. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora

konkursu.

2.12. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, które

naruszają regulamin konkursu.

III. Zasady przyznawania nagród w konkursie

3.1. Organizator konkursu powołuje niezależne, profesjonalne jury, które przyzna

nagrody.

3.2. Jury przyznaje nagrody w trzech krajach:

A. uczniowie szkół i placówek oświatowych, w których jest prowadzona nauka języka polskiego w Kazachstanie;

B. uczniowie szkół i placówek oświatowych, w których jest prowadzona nauka języka polskiego na Litwie;

C. uczniowie szkół i placówek oświatowych, w których jest prowadzona nauka języka polskiego w USA.

W każdym z wymienionych krajów wyłania się laureatów z grupy młodszej (dzieci w wieku 6-12 lat) oraz z grupy starszej (młodzież w wieku 13-19 lat).

Prace mogą mieć postać:  

– prac artystycznych płaskich (m.in. rysunek, praca malarska, grafika, collage, fotografia);

– prac audiowizualnych od 45 s. do 5 min. (m. in. recytacja, piosenka, prezentacja, performance);

Laureaci I, II i III nagrody otrzymują nagrody rzeczowe.

Laureaci wyróżnień otrzymują tylko dyplomy.

3.3. Podział nagród należy do organizatora.

3.4. Werdykt jury konkursu artystycznego jest nieodwołalny.

IV. Realizacja nagród

4.1. Laureaci konkursu i opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie jury przez

organizatora pocztą elektroniczną – emailem.

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

4.3. Wykładnia i interpretacja regulaminu konkursu należy wyłącznie do organizatora.

4.4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje organizator.

4.5. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.

Zapraszamy do udziału w konkursie, czekają atrakcyjne nagrody.

Pobierz wszystkie

Więcej artykułów:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *