Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce w jubileuszowym roku 70-lecia działalności

utworzone przez | gru 22, 2022 | Aktualności, Kultura / oświata | 0 komentarzy

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce działa na terenie aglomeracji chicagowskiej od siedemdziesięciu lat. Poprzez swoją bogatą i różnorodną działalność na trwałe pisało się w krajobraz polonijnych organizacji. Zrzeszenie powstało w wyniku połączenia się dwóch nauczycielskich organizacji: Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich w Chicago założonego przez nauczycieli przybyłych po II wojnie światowej z Niemiec oraz Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego w Ameryce, które powołali do życia pedagodzy, którzy po 1945 roku przyjechali do Stanów Zjednoczonych z Anglii. Organizacja skupia w swoich szeregach nauczycieli i edukatorów pracujących w ponad czterdziestu polonijnych szkołach. Celem Zrzeszenia jest szeroko rozumiana działalność oświatowa, popularyzowanie nauczania języka polskiego, wiedzy o Polsce, jej historii, geografii, kulturze, literaturze oraz o bogatych tradycjach narodowych i religijnych.

Rok 2022 to rok dostojnego jubileuszu nauczycielskiej organizacji. Rocznicowe obchody zostały zapoczątkowane uroczystą mszą św. w bazylice św. Jacka, na której obecni byli zaproszeni goście, m.in nowo przybyły konsul Paweł Zyzak, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska z delegacją, przedstawiciele polonijnych organizacji oraz liczne reprezentacje polskich szkół sobotnich z pocztami sztandarowymi.

Dalsza część jubileuszowych obchodów odbędzie się w lutym. Na 11 lutego zaplanowane jest Forum Warsztatowe, które rozpocznie wykład prof. Jana Miodka. Następnie odbędą się warsztaty metodyczne dla nauczycieli uczących w trzech grupach wiekowych, które poprowadzą doświadczeni i uznani pedagodzy. Sobotni wieczór zakończy nauczycielska biesiada i wspólne śpiewanie. Natomiast 12 lutego w Sali bankietowej „Victoria in the Park” będzie miał miejsce jubileuszowy bankiet. Rocznicowe świętowanie zakończy nauczycielska pielgrzymka do Ziemi Świętej.

W roku 70-lecia dzialaność Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce koncentrowała się nie tylko na przygotowaniu obchodów rocznicowych, ale na organizowaniu wielu wydarzeń, imprez, spotkań, szkoleń i konkursów lub im patronowaniu. W obliczu kończącego się roku warto przypomnieć niektóre z nich.

Promowanie znajomości języka polskiego wśród uczniów i rodziców

Wiosną 2022 roku Zrzeszenie zorganizowało cykl warsztatów językowych przygotowujących do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego oraz Stamp4S (Seal of Billiteracy). Szkolenia prowadziły lokalne egzaminatorki egzaminu certyfikatowego, które omawiały poszczególne sprawności językowe testowane na egzaminie i przedstawiały ćwiczenia na doskonalenie tychże sprawności.

Druga edycja warsztatów językowych dla uczniów została przeprowadzona jesienią i prowadziły je: Beata Kozłowska, Anna Siek, Grażyna Staszel i Anna Witowska.

25 i 26 czerwca po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią Zrzeszenie, które posiada właściwe uprawnienia przeprowadziło egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Jest to prestiżowy egzamin państwowy sprawdzający stopień znajomości języka polskiego jako obcego. Do egzaminu składającego się z dwóch części pisemnej i ustnej przystąpiło 98 osób. Przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej była profesor Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie Agata Małyska, której towarzyszyła magister Kamila Kwiatkowska, lektor lubelskiej uczelni. Umiejętności językowe zdających sprawdzały również lokalne egzaminatorki – absolwentki polonistyki i studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego: Katarzyna Gorzelska, Anna Jaworska, Katarzyna Kozaka-Gal, Beata Kozłowska, Elżbieta Kubajek, Bernadeta Łukianiuk, Aleksandra Majkowska-Smith, Anna Siek, Grażyna Staszel i Anna Witowska.

W okresie wakacji Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce zorganizowało kolejną serię Targów Polonijnych Szkół.

Odbywały się one podczas polonijnych pikników i festiwali, m.in.: Polonaise, Taste of Polonia, Dożynek Klubów Polskich w Ameryce. Przedstawiciele Zrzeszenia rozdawali ulotki promujące nauczanie języka polskiego, działalność polskich szkół sobotnich oraz organizowali gry i zabawy edukacyjno-ruchowe dla dzieci i młodzieży.

Wzbogacanie warsztatu metodyczno-merytorycznego polonijnych nauczycieli

Jednym z głównych priorytetów działalności Zrzeszenia jest wzbogacanie warsztatu metodyczno-merytorycznego nauczycieli uczących w polskich szkołach sobotnich. Podczas systematycznie organizowanych warsztatów, seminariów i spotkań metodycznych polonijni pedagodzy doskonalą swoje umiejętności, wzbogacają wiedzę oraz poznają nowoczesne metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego. W ofercie szkoleniowej ZNP  warto wymienić:

– warsztaty dla nauczycieli – w każdą trzecią środę miesiąca odbywają się szkolenia dla nauczycieli,  podczas których pedagodzy poznają atrakcyjne metody oraz techniki nauczania wykorzystujące nowoczesne środki przekazu informacji, wzbogacają swoją wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki. Dodatkowo lokalne egzaminatorki: Beata Kozłowska, Anna Siek, Grażyna Staszel i Anna Witowska  przygotowały i przeprowadziły szkolenia dla nauczycieli. Ich celem było zapoznanie pedagogów ze strukturą egzaminów językowych, które zdają uczniowie polonijnych szkół, z testowanym materiałem oraz przygotowanie praktycznych ćwiczeń  ułatwiających przygotowanie do zdawania egzaminu z języka polskiego jako obcego.

– IV edycja Studium Nauczycielskiego – cykl szkoleń i warsztatów metodycznych, którego adresatem są osoby kochające pracę z dziećmi i młodzieżą i chciałyby pracować w polonijnej szkole, uzupełniać i wzbogacać swoje umiejętności edukacyjne. W tegorocznej edycji zorganizowanej przy współpracy z Oddziałem Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” bierze udział 40 osób.

Wydarzenia i imprezy o charakterze edukacyjno-kulturalnym

Istotną rolę w dzialalności Zrzeszenia odgrywają wydarzenia i uroczystości edukacyjno-kulturalne, które popularyzują wiedzę o Polsce, bogatych, pięknych i niejednokrotnie tragicznych kartach polskiej historii. W marcu nasza organizacja przy współudziale uczniów i nauczycieli ze szkół sobotnich imienia: św. Ferdynanda, Feliksa Konarskiego, Tadeusza Kościuszki i Trójcy Świętej zorganizowała w Jezuickim Ośrodku Milenijnym multimedialny koncert „Ku Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci” poświęcony niezłomnym bohaterom o wolność i suwerenność Polski. Natomiast w grudniu w Muzeum Polskim w Ameryce członkinie Zrzeszenia: Urszula Gawlik, Anetta Wesołowska, Alicja Nawara przygotowały iprzeprowadziły międzyszkolny turniej wiedzy popularyzujący historię hymnu polskiego, Legionów Polskich we Włoszech oraz wybitnych Polaków związanych z tymi wydarzeniami. W konkursie „Z ziemi włoskiej do Polski” Józef Wybicki i jego epoka z okazji 200. rocznicy śmierci twórcy hymnu narodowego rywalizowało osiem drużyn z polonijnych szkół. Tematyce „Mazurka Dąbrowskiego” poświęcony był także konkurs plastyczny zorganizowany również przez Zrzeszenie. Popularyzowaniu pieśni patriotycznych i umacnianiu tożsamości narodowej służył  Międzyszkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej w gościnnych progach Polskiej Szkoły Parafialnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wzięło w nim udział 8 zespołów z następujących szkół: Andersa, Brzechwy, Chopina, Ferdynanda, Marii Małgorzaty, Mickiewicza, Trójcy Świętej i Wyszyńskiego. Na stałe do kalendarza imprez edukacyjnych weszło Polonijne Dyktando. Tegoroczna XII  edycja testu ortograficznego zgromadziła ponad pięćdziesięciu uczestników pragnących zmierzyć się z zawiłościami polskiej ortografii. Tekst dyktanda przygotowała tradycyjnie już prof. Katarzyna Kłosińska, przewodnicząca Rady Języka Polskiego.

Ważną rolę w dzialalności Zrzeszenia odrywają również spotkania i wydarzenia kulturalne. Członkowie organizacji licznie gromadzą się na nauczycielskich święconkach, spotkaniach opłatkowych.

ZNP patronuje corocznym studniówkom (w 2022 odbył się podobnie jak w poprzednim roku Bal Maturalny zorganizowany przez Polską Szkołę im. ks. Stanisława Cholewińskiego), fundując trzy stypendia dla uczniów klas maturalnych. Jest również głównym organizatorem wzruszającej mszy graduacyjnej polskich maturzystów z metropolii chicagowskiej. Członkowie Zrzeszenia biorą również udział w zjazdach nauczycielskich (w 2022 roku zorganizowany był w Toronto w Kanadzie) oraz uroczystościach i imprezach organizowanych przez inne instytucje polonijne.

Podsumowując, rok 2022  był rokiem bardzo bogatym w różnorodne wydarzenia, warsztaty, uroczystości, które organizowało lub którym patronowało Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce. Było to możliwe dzięki ofiarnemu zaangażowaniu i społecznej pracy Prezydium ZNP  w składzie: Ewa Koch- prezes, Ilona Sobiech, Urszula Gawlik. Anetta Wesołowska – wiceprezesi; Alicja Nawara, Anna Witowska – sekretarze korespondencyjni; Anna Siek, Anna Wilczek – sekretarze protokółowi; członkowie: Bernadeta Ciurej, Wiesława Dziedzic, Anna Dunajewski, Barbara Gawrońska i Małgorzata Jagoda; Komisja Rewizyjna – Agata Pawłowska-Borek, Joanna Czapla, Ewa Jabłońska, Barbara Mianowany i Helena Zając, jak również kolportera ZNP Haliny Żurawskiej i skarbnika Renaty Rudnickiej oraz całego Zarządu, do którego wchodzą dyrektorzy polonijnych szkół. Dziękujemy również kapelanowi  o. Markowi Janowskiemu za duchową opiekę i Sławomirowi Pankowi za prowadzenie strony internetowej organizacji i portalu „Poloniny Pedagog”. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce pragnie także podziękować tym instytucjom i organizacjom, które dofinansowały liczne przedsięwzięcia lub udzielały im honorowego patronatu za całoroczną współpracę, w szczególności: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” , Konsulatowi Generalnemu RP w Chicago, Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Kongresowi Polonii Amerykańskiej, Związkowi Narodowemu Polskiemu, „Dziennikowi Związkowemu” i Zjednoczeniu Polskiemu Rzymsko-Katolickiemu w Ameryce.

 

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Więcej artykułów:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *